კლოუნი პრინცი თუ ნამდვილი მემკვიდრე – რატომ უჩივის ანა ბაგრატიონ-გრუზინსკი ყოფილ ქმარს

ნუგ­ზარ და ანა ბაგ­რა­ტი­ონ-გრუ­ზინ­სკე­ბი და­ვით ბაგ­რა­ტი­ონ მუხ­რა­ნე­ლის წი­ნა­აღ­მდეგ – სა­სა­მარ­თლო­ში ქარ­თუ­ლი სა­მე­ფო სახ­ლის მემ­კვიდ­რე­ო­ბის­თვის დავა იწყე­ბა. მო­სარ­ჩე­ლე მხა­რე, ბაგ­რა­ტი­ონ-გრუ­ზინ­სკი ყო­ფილ მე­უღ­ლეს სა­მე­ფო სა­ხე­ლის უნე­ბარ­თვოდ სარ­გებ­ლო­ბა­ში სდებს ბრალს. მო­რა­ლუ­რი ზი­ა­ნის ანა­ზღა­უ­რე­ბის­თვის კი სიმ­ბო­ლურ თან­ხას – 1 ლა­რის გა­დახ­დას ითხოვს. სა­მო­ქა­ლა­ქო დავა სა­მე­ფო ოჯა­ხის წარ­მო­მად­გენ­ლებს შო­რის ერთი წლის წინ და­ი­წყო, თუმ­ცა მა­შინ სა­ქა­ლა­ქო სა­სამ­რთლომ სარ­ჩე­ლის გან­ხილ­ვა­ზე უარი … ვრცლად კლოუნი პრინცი თუ ნამდვილი მემკვიდრე – რატომ უჩივის ანა ბაგრატიონ-გრუზინსკი ყოფილ ქმარს