ინ­ტე­ლექ­ტკლუ­ბის წევ­რ ნიკა აგ­ლა­ძეს დახ­მა­რე­ბა სჭირ­დე­ბა

ინ­ტე­ლექ­ტკლუ­ბის წევ­რ ნიკა აგ­ლა­ძეს დახ­მა­რე­ბა სჭირ­დე­ბასა­ტე­ლე­ვი­ზიო ინ­ტე­ლექ­ტკლუ­ბის წევ­რს, ნიკა აგ­ლა­ძეს სა­ზო­გა­დო­ე­ბის დახ­მა­რე­ბა სჭირ­დე­ბა. მისი მე­გობ­რე­ბის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ნი­კას თა­ვის ტვინ­ში კა­ვერ­ნო­ზუ­ლი ჰე­მან­გი­ო­მა აღ­მო­უ­ჩი­ნეს და ახლა გამა და­ნით უნდა ამო­აჭ­რან, რის­თვი­საც ნიკა თურ­ქეთ­ში უნდა წა­ვი­დეს და ოპე­რა­ცია გა­ი­კე­თოს.

მე­გობ­რე­ბი ცდი­ლო­ბენ, სა­ჭი­რო თან­ხა სხვა­დას­ხვა კამ­პა­ნი­ით მო­ი­ზი­დონ და ასე­ვე, ან­გა­რი­შის ნო­მერს აქ­ვეყ­ნე­ბენ, სა­დაც ახალ­გაზ­რდა მო­აზ­როვ­ნის და­სახ­მა­რებ­ლად ნე­ბის­მი­ე­რი ოდე­ნო­ბის თან­ხის გა­და­რი­ცხვა შე­გიძ­ლი­ათ:

“თი-ბი-სი : GE77TB7446645063600040 – ნი­კო­ლოზ აგ­ლა­ძე

სა­ქარ­თვე­ლოს ბან­კი: GE14BG0000000131316927 – ნინა აგ­ლა­ძე

და­ნიშ­ნუ­ლე­ბა­ში მი­უ­თი­თეთ “ნი­კას­თვის”.

29 წლის ნიკა აგ­ლა­ძე ის­ტო­რი­ის მას­წავ­ლე­ბე­ლია. ის 15 წე­ლია ინ­ტე­ლექ­ტკლუ­ბის წევ­რია.

რეზონანსი